top of page
UVJETI I ODREDBE UGOVORA ETERA PLUS d.o.o.

1.  UVODNE ODREDBE UGOVORA ETERA PLUS d.o.o.

1.1 „Najmodavac“ – tvrtka Etera plus d.o.o., sa sjedištem na adresi: Samoborska cesta 213, 10090 Zagreb, Hrvatska, OIB: 96014459470 (u daljnjem tekstu: Najmodavac)

1.2 „Najmoprimac“ – fizička ili pravna osoba koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje. U Ugovoru o najmu vozila navedena kao „Najmoprimac“ te je odgovorna za poštivanje svih točaka ovih Općih uvjeta o najmu i Ugovora o najmu (u daljnjem tekstu:
Najmoprimac)

1.3 „Ugovor“ – pojedinačni ugovor o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam u kojem se odobrava korištenje vozila, definira preuzimanje i vraćanje vozila, pokriće, oprema i usluge uključene u cijenu najma i način plaćanja najma. Ugovor sadrži i informacije o stanju kilometraže, količini goriva, oštećenjima i eventualnim nedostacima na unajmljenom vozilu te druga prava i obveze koje obje ugovorne strane svojim potpisom u cijelosti prihvaćaju, u slučaju da ovim Ugovorom nije obuhvaćeno sve primjeniti će se Zakon o obveznim odnosima.

Stanje vozila prilikom izdavanja i Opći uvjeti najma smatraju se sastavnim  dijelom Ugovora o najmu vozila.

POTPISOM RAČUNA IZDANOG U TRENUTKU IZDAVANJA ILI PRODUŽENJA NAJMA VOZILA NAJMOPRIMAC PRIHVAĆA SVE UVJETE  I ODREDBE OVOG UGOVORA OD STRANE NAJMODAVCA „ETERA PLUS d.o.o. (oib: 96014459470), Samoborska cesta 213, 10090 Zagreb.

1.4 „Vozač/Dodatni vozač“ – fizička osoba navedena u Ugovoru o najmu kao „Korisnik“ koja potpisuje Ugovor o najmu i preuzima vozilo, odgovorna za poštivanje svih odredbi Ugovora o najmu.

1.5 „Korisnik“ - Najmoprimac, Vozač i Dodatni vozač u daljnjem tekstu Općih uvjeta najma označavaju se jednom riječju - Korisnik.

1.6 „Vozilo“ je objekt najma Ugovora, a čiji podaci su navedeni u Ugovoru.

2. UVJETI NAJMA

Korisnik potpisom Ugovora potvrđuje da preuzima vozilo u ispravnom stanju, prikladnim za ugovorenu uporabu, sa svom pripadajućom opremom i popratnom dokumentacijom, a sukladno svim popratnim dokumentima koji prileže ovom Ugovoru a koji su navedeni u članku 1. Stavak 1.3..

Vozač koji u ime Korisnika pravne osobe preuzima vozilo i potpisuje Ugovor da za to ima ovlaštenje, te jamči i odgovoran je Najmodavcu, solidarno s tom pravnom osobom, za poštivanje i ispunjenje svih obveza iz ovog Ugovora.

Korisnik potpisom Ugovora jamči pod materijalnom i kaznenom odgovornošću Najmodavcu da ispunjava opće uvjete minimuma godina za upravljanje motornim vozilom te da posjeduje potrebne isprave za upravljanje motornim vozilom, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, a koje je dužan u originalu dati na uvid Najmodavcu, dok preslika istih ostaje u posjedu Najmodavca, kao prilog Ugovoru.

Korisnik se i nakon prestanka Ugovora smatra odgovornim za prometne prekršaje počinjene tijekom trajanja Ugovora.

 

3. UVJETI PLAĆANJA

*Korisnik je obvezan prije preuzimanja vozila u najam izvršiti predautorizaciju po svojoj kreditnoj kartici ili uplatu pologa u gotovini na iznos koji odredi Najmodavac, ili neko drugo sredstvo osiguranja koje odredi Najmodavac (zadužnica na iznos, bjanko zadužnica I sl.) prema svojoj procjeni, ovisno o klasi vozila, trajanju najma, pokrićima i dr. 

*Potrebno na zahtjev najmodavca.

 

Potpisom Ugovora o najmu Korisnik ovlašćuje Najmodavca naplatiti sve iznose za dnevni najam prema ugovorenoj tarifi, dnevne dodatke (kupljena pokrića, dodatnu opremu i usluge), kao i nastale troškove koji se obračunavaju, a sve prema važećem Cjeniku, terećenjem računa Korisnika.

Račun Korisnika znači račun kreditne ili debitne kartice po kojoj je izvršena predautorizacija / drugi dogovoreni račun ili gotovinskom uplatom ili slanje zadužnice na naplatu.

Najmodavac može naplatiti iznose koji se plaćaju uplatom gotovine i/ili terećenjem računa Korisnika tijekom ili nakon završetka najma, slanjem zadužnice na naplatu, kad utvrdi postojanje obveze Korisnika, odnosno Korisnik može platiti takve troškove u dogovoru s Najmodavcem, što je slobodan izbor Najmodavca.

Ako Korisnik podmiruje troškove direktnim plaćanjem na račun Najmodavca, dužan je to učiniti u naznačenom roku plaćanja računa.

U SLUČAJU KAŠNJENJA, KORISNIK JE OBVEZAN PLATITI NAJMODAVCU ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU, KAO I SVE STVARNO NASTALE DODATNE TROŠKOVE PO CJENIKU NAJMODAVCA, I/ILI PREMA SLUŽBENOM CIJENIKU OSTALIH DOBAVLJAČA ZA ČIJIM USLUGAMA JE BILO POTREBNO.

 

4. OBVEZE KORISNIKA

Potpisom ugovora Korisnik izjavljuje da je upoznat sa svim dolje navedenim obvezama, te da ih prihvaća:

4.1 da će vozilo nakon prestanka najma vratiti u mjesto i u roku utvrđenim Ugovorom, u stanju, s opremom te količinom goriva u kojem ga je preuzeo, odnosno i prije ugovorenog roka, a na zahtjev Najmodavca;

4.2 da produljenje ugovorenog trajanja najma, kao i sve ostale promjene glede najma, zatraži od Najmodavca, pisanim putem ili na neki drugi način koji je prihvatljiv Najmodavcu, prije isteka samog roka najma, (MINIMALNO 2 DANA - 48h)  dok je u protivnom Najmodavac ovlašten prijaviti nestanak vozila u najmu te naplatiti sve dodatne troškove po cjeniku NAJMODAVCA.

4.3 da vozilo neće preopteretiti, koristiti za obuku vozača, prijevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica, za plaćeni prijevoz putnika, za utrke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, za nezakonita djela;

4.4 da će vozilo koristiti samo vozač ili dodatni vozač, za vlastite potrebe i u skladu s namjenom vozila i da vozilo neće davati na korištenje neovlaštenim korisnicima i trećim osobama;

4.5 da će vozilo koristiti pravilno i postupati prema vozilu s pažnjom dobrog domaćina/gospodarstvenika;

4.6 da će vozilo, kada ga napusti, uvijek zaključavati sa zatvorenim prozorima i uzimati ključeve i dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom;

4.7 da će voziti samo po javnim cestama, bez utjecaja alkohola ili narkotika, poštujući sve prometne propise i regulaciju prometa;

4.8 da će brinuti o redovitoj tehničkoj ispravnosti vozila, tj. redovito provjeravati tekućinu za hlađenje, ulje, ostale tekućine, tlak u gumama i dr.

4.8 kada na to ukazuju signalni instrumenti u vozilu ili ako Korisnik smatra da vozilo zahtijeva servisiranje dužan je javiti se Najmodavcu radi obavljanja redovitih servisa i upućivanja vozila u ovlaštenu servisnu radionicu, kao i radi obavljanja drugih servisnih aktivnosti i drugih popravaka. U slučaju štete na vozilu ili oštećenja vozila zbog nepoštivanja odredbi ovih Općih uvjeta, Korisnik je dužan nadoknaditi svu tako nastalu štetu i eventualnu izgubljenu zaradu zbog nemogućnosti obavljanja osnovne djelatnosti pojedinim vozilom.

4.9 da u vozilu neće ni prevoziti ni dopustiti prijevoz više putnika ili robe od maksimalno dopuštenog navedenog u prometnoj dozvoli, odnosno vozila te da neće vršiti nikakve preinake na vozilu;

4.10 da vozilo neće voziti izvan granica Republike Hrvatske, osim ako je to prethodno najavio, za što Najmodavac može naplatiti dodatnu naknadu sukladno Cjeniku. U slučaju kršenja prekograničnih i teritorijalnih ograničenja korištenja vozila, najmodavac je ovlašten prijaviti nestanak vozila u najmu te naplatiti sve dodatne troškove po cjeniku NAJMODAVCA.

4.11 da će snositi sve troškove u svezi pogona vozila, gorivo, cestarine, mostarine, parkirne, prekršajne i druge slične naknade,

Korisnik daje sukladno ovom Ugovoru ovlaštenje Najmodavcu da bez prethodne najave, bilo pisane ili usmene, za naplatu svih prometnih prekršaja i parkirnih i drugih kazni, određenih zakonom zemlje u kojoj se vozilo vozi, a počinjenih za vrijeme trajanja najma, bez obzira kada su utvrđeni ili dospjeli, uvećanih za eventualne manipulativne troškove, izvrši gotovinsku naplatu, tereti kreditnu / debitnu karticu korisnika najma ili se naplati nekim drugim načinom plaćanja.

4.12 da Najmoprimac, pravna osoba iznimno, uz prethodnu izričitu pismenu obavijest i suglasnost Najmodavca, vozilo u najmu može kao vozaču dati svom radniku koji ispunjava propisane uvjete, te ga je u tom slučaju obvezna upoznati s ovim uvjetima najma i odgovornostima vozača, što ni u kom slučaju ne umanjuje odgovornost te pravne osobe za poštivanje ovih Uvjeta i Ugovora o najmu.

5. NASTUP ŠTETE I GUBITAK DOKUMENTACIJE

U slučaju oštećenja vozila, manjka opreme ili pribora, nedostajuće dokumentacije, registarske oznake ili ključeva vozila, Korisnik nadoknađuje štetu prema važećem Cjeniku.

Korisnik vozila odgovoran je ako dođe do:

- oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila (primjerice radi nedostatka ulja, sredstva za hlađenje i drugih tekućina u motoru),

- oštećenja kartera,

- oštećenja kvačila (tzv. spaljeno kvačilo),

-oštećenja donjeg postroja vozila,

- gubitaka/oštećenja dokumenata i ključeva vozila,

- gubitka/uništenja registarskih pločica,

- oštećenja na unutrašnjosti vozila (spaljenih sjedala i drugo..,

- ulijevanja neodgovarajućeg goriva

- ili drugih kvarova, izazvanih nemarnošću korisnika ili vozača vozila (primjerice nepažljiva vožnja ili vožnja izvan asfaltiranih cesta).

 

U svim navedenim slučajevima Korisnik vozila nadoknađuje Najmodavcu cjelokupni iznos troškova popravka vozila te dodatno iznos izgubljenog dnevnog najma vozila prema važećem cjeniku Najmodavca za vrijeme trajanja popravka, ali ne više od 30 dana, te svu ostalu nastalu štetu, kao primjerice troškove vuče vozila ili umanjene vrijednosti vozila, osim u slučaju grubog nemara ili namjere kada Najmodavac zadržava pravo naplatiti i period dužim od 30 dana, kao i sve dodatne troškove sukladno cijeniku.

Korisnik ili osoba kojoj je korisnik dao vozilo na korištenje, preuzima obvezu korištenja vozila prema uputama proizvođača, kao i korištenje dizel ili bezolovnog goriva prema uputama proizvođača. Sve štete proizašle iz nepridržavanja ovih uputa nisu pokrivene osiguranjem i padaju na štetu Korisnika vozila.

 

U slučaju prometne nesreće oštećenja, havarije, utaje, krađe, pogonske neispravnosti vozila ili dr. sličnih okolnosti Korisnik je obvezan:

1.      čuvati i osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete, do njegova preuzimanja od strane Najmodavca;

2.      zabilježiti imena i adrese sudionika i svjedoka;

3.      pozvati nadležnu policiju i osigurati njihov zapisnik, osim u slučaju pogonske neispravnosti;

4.      bez odlaganja dati izjavu o događaju u najbližoj poslovnici Najmodavca.

Korisnik vozila obvezan je svako oštećenje na vozilu prijaviti policiji, u slučaju da Korisnik ne osigura policijski zapisnik, ne da izjavu, i ne osigura alkotest vozača, sav trošak naknade štete u svezi s oštećenjem ili nestankom vozila, pada na teret Korisnika vozila u punom iznosu, uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma zbog nekorištenja vozila za vrijeme trajanja popravka, a najviše do 30 dana.

 

7. TROŠKOVI KOJI SE NADOKNAĐUJU KORISNIKU

Najmodavac će nadoknaditi Korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje i druge neophodne lake popravke, a koji su nastali tijekom najma, osim troškova pranja unajmljenog vozila, a temeljem predočenog računa po obavljenom plaćanju.

Za nadoknadu navedenih troškova Korisnik mora dobiti suglasnost ovlaštene osobe Najmodavca, u protivnom nadoknada neće biti moguća. Korisnik je Najmodavcu dužan predati valjani račun koji je izdala pravna osoba koja je izvršila uslugu, a glasi na ETERA PLUS d.o.o., Samoborska cesta 213, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 96014459470 što je preduvjet isplate naknade.

 

Potpisom Ugovora o najmu, Korisnik daje ovlaštenje Najmodavcu da nositelju kreditne kartice, ili nekim drugim načinom plaćanja, naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka.

 

 

8. PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Korisnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci korisnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge, o čemu će se potpisati posebna privola od strane Najmoprimca.

Najmodavac koristi i obrađuje osobne podatke sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

9. OSTALE ODREDBE

Najmodavac ne odgovara za štetu koju pretrpi Korisnik zbog zakašnjenja u isporuci vozila, kao i za štete koje bi nastale Korisniku zbog kvara na vozilu za vrijeme najma.

Najmodavac ima pravo raskinuti Ugovor o najmu te odmah preuzeti vozilo u posjed ako Korisnik ne postupi ili ne postupa u skladu s bilo kojom odredbom ovih Uvjeta ili Ugovora o najmu, ili ako je vozilo oštećeno.

Prestanak Najma prema ovoj odredbi ne dovodi u pitanje druga prava Najmodavcu prema ovim Uvjetima i Ugovoru o najmu.

Najmodavatelj ne odgovara za štete koje bi nastale na osobama ili stvarima koje se prevoze u vozilu.

Svojim potpisom na izdanom računu od strane najmodavca u trenutku izdavanja vozila  Korisnik/Najmoprimac prihvaća ovaj ugovor i sve njegove uvjete i odredbe.

Sastavni dio ovog ugovora je važeći cijenik usluga najmodavatelja, kao I sva dodatna dokumnetacija koja je navedena u članku 1. Stavak 1.3..

Izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo u pismenom obliku, a usmeni uglavci su nevažeći.

U slučaju spora po ovom Ugovoru stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava.

 

 

POSEBNA NAPOMENA: PRILIKOM UGOVARANJA I IZDAVANJA RAČUNA, UGOVOR I UVJETI UGOVORA O NAJMU ISKAZANI SU PUTEM QR-KODA NA IZDANOM RAČUNU, TE ČINI SASTAVNI DIO IZDANOG RAČUNA, TE IH NIJE POTREBNO ISKAZIVATI UZ IZDANI RAČUN KOJI GLASI NA IME KORISNIKA NAJMA.

 

ETERA PLUS d.o.o.

SAMOBORSKA CESTA 213, 10090 ZAGREB

OIB: 96014459470

bottom of page